Preskočiť na obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané v priebehu volebného obdobia 2022 – 2026

Zverejnené 3.6.2024.

Voľby do orgánov samosprávy obcí konané v priebehu volebného obdobia 2022 – 2026

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 29/2024 Z. z. a rozhodnutím č. 117/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 5. októbra 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 5. 10. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.
Právo byť volený
do orgánov samosprávy obcí
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho
zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony