Preskočiť na obsah

Zámer predaja osobitný zreteľ – B. Bobelová

Zverejnené
21. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2023 − 6. júla 2023
Kategória

Zámer predaja osobitný zreteľ

B. Bobelová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Pis-2023/062

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja – podiely v nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve obce Piskorovce, k. ú. Piskorovce,

LVč. 179, a to :

  • parcela KN E č. 68/2 orná pôda o výmere 760 m2 pod B3 v podiele 3/16,

a LV č. 180, a to:

  • parcela KN E č. 69/2 orná pôda o výmere 688 m2 pod B1 v podiele 7/96

v prospech kupujúcej Boženy Bobelovej, z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania právneho stavu s užívacím stavom za sumu 1,00 €/m2.

Vyvesené: 21. 06. 2023

Dátum zvesenia: 06. 07. 2023

Prílohy

Žiadne prílohy.