Preskočiť na obsah

Zámer predaja osobitný zreteľ M. Gulačová

Zverejnené
21. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2023 − 5. apríla 2023
Kategória

Zámer predaja osobitný zreteľ

M. Gulačová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Pis-2023/034

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja – podiely v nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve obce Piskorovce, k. ú. Piskorovce, LVč. 185, a to :

  • parcela KN C č. 88 záhrada o výmere 1465 m2 pod B2 v podiele 7/24
  • parcela KN C č. 89 záhrada o výmere 197 m2 pod B2 v podiele 7/24
  • parcela KN C č. 90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 583 m2 pod B2 v podiele 7/24,

v prospech kupujúcej Marianny Gulačovej z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania právneho stavu s užívacím stavom za sumu 2,50 €/m2.

Vyvesené: 21. 3. 2023

Dátum zvesenia: 05. 04. 2023

Prílohy