Preskočiť na obsah

Zámer predaja osobitný zreteľ – A. Homoľová

Zverejnené
21. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
21. júna 2023 − 6. júla 2023
Kategória

Zámer predaja osobitný zreteľ

A. Homoľová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Pis-2023/061

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja – podiely v nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve obce Piskorovce, k. ú. Piskorovce, LVč. 228, a to :

  • parcela KN C č. 38 záhrada o výmere 2144 m2 pod B68 v podiele 6/480,
  • parcela KN C č. 38 záhrada o výmere 2144 m2 pod B69 v podiele 8/576,
  • parcela KN C č. 39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2 pod B68 v podiele 6/480 ,
  • parcela KN C č. 39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2 pod B69 v podiele 8/576 ,

v prospech kupujúcej Anny Homoľovej z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania právneho stavu s užívacím stavom za sumu 1,00 €/m2.

Vyvesené: 21. 06. 2023

Dátum zvesenia: 06. 07. 2023

Prílohy

Žiadne prílohy.