Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Piskorovce.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zámer predaja osobitný zreteľ

B. Bobelová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Pis-2023/062

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja – podiely v nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve obce Piskorovce, k. ú. Piskorovce,

LVč. 179, a to :

  • parcela KN E č. 68/2 orná pôda o výmere 760 m2 pod B3 v podiele 3/16,

a LV č. 180, a to:

  • parcela KN E č. 69/2 orná pôda o výmere 688 m2 pod B1 v podiele 7/96

v prospech kupujúcej Boženy Bobelovej, z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania právneho stavu s užívacím stavom za sumu 1,00 €/m2.

Vyvesené: 21. 06. 2023

Dátum zvesenia: 06. 07. 2023

Prílohy

Popis

Zámer predaja osobitný zreteľ

A. Homoľová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Pis-2023/061

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja – podiely v nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve obce Piskorovce, k. ú. Piskorovce, LVč. 228, a to :

  • parcela KN C č. 38 záhrada o výmere 2144 m2 pod B68 v podiele 6/480,
  • parcela KN C č. 38 záhrada o výmere 2144 m2 pod B69 v podiele 8/576,
  • parcela KN C č. 39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2 pod B68 v podiele 6/480 ,
  • parcela KN C č. 39 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2 pod B69 v podiele 8/576 ,

v prospech kupujúcej Anny Homoľovej z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania právneho stavu s užívacím stavom za sumu 1,00 €/m2.

Vyvesené: 21. 06. 2023

Dátum zvesenia: 06. 07. 2023

Prílohy

Popis

Zámer predaja osobitný zreteľ

M. Gulačová

Registratúrna značka: AL1

Číslo registratúrneho záznamu: Pis-2023/034

Obecné zastupiteľstvo v Piskorovciach schválilo trojpätinovou väčšinou podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja – podiely v nehnuteľnostiach – pozemkoch vo vlastníctve obce Piskorovce, k. ú. Piskorovce, LVč. 185, a to :

  • parcela KN C č. 88 záhrada o výmere 1465 m2 pod B2 v podiele 7/24
  • parcela KN C č. 89 záhrada o výmere 197 m2 pod B2 v podiele 7/24
  • parcela KN C č. 90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 583 m2 pod B2 v podiele 7/24,

v prospech kupujúcej Marianny Gulačovej z dôvodu osobitného zreteľa za účelom vysporiadania právneho stavu s užívacím stavom za sumu 2,50 €/m2.

Vyvesené: 21. 3. 2023

Dátum zvesenia: 05. 04. 2023