Preskočiť na obsah

Výberové konanie „Hlavný kontrolór obce“

Zverejnené 9.7.2024.

Výberové konanie na obsadenie funkcie: „Hlavný kontrolór obce „

Obec Piskorovce v súlade s §18a, odst. 1 – 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 20/2024 v obci Piskorovce zo dňa 28. 06. 2024 v bode 5.

Požiadavky na kandidátov :

a/ ukončené stredoškolské vzdelanie

b/ bezúhonnosť

c/ prax vo funkcii minimálne 4 roky

d/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Doklady k prihláške :

1./ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

2./výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

3./čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

4./kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

5./profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície

6./súhlas so spracovaním osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

Všeobecné podmienky:

a./hlavný kontrolór obce je volený obecným zastupiteľstvom na obdobie 6 rokov na úväzok – 0,011. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou s požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do : 15.10.2024 s označením :

“ VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA , NEOTVÁRAŤ „

Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční dňa : 31.10.2024 na zasadnutí obecného zastupiteľstva .